การศึกษาลาว –  นักศึกษาลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ ต่างประเทศได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนลาวมากขึ้นในแต่ละปี เวียดนาม เป็นประเทศที่ให้ทุนมากกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากเวียดนามแล้วก็มีประเทศจีน ไทย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ในโลก

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b2

ปี 2014 นี้ เวียดนาม ให้ทุนการศึกษาอีก 907 ทุน รวมทั้ง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 405 ทุน ในปี 2013 นักศึกษาลาวเรียนอยู่เวียดนาม จำนวน 1,954 คน เรียนอยู่จีน 495 คน เรียนอยู่ไทย 164 คน เรียนอยู่ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ประเทศละ 48 คน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์  VietNamNetBridge

วันที่ 3 มีนาคม 2014 กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว รายงานว่าใน 4 ปี มานี้ มีนักเรียนลาวประมาณ 2,900 คน ไปเรียนอยู่ประเทศต่างๆ 26 ประเทศ พูดเฉพาะนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่เวียดนามก็ต้องได้เรียนภาษาเวียดนามอย่างน้อย 1 ปี อยู่ที่มหาลัยแห่งชาติของลาวก่อน นอกจากนั้นทางการลาวยังถือว่าภาษาเวียดนาม เป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียน มัธยม โรงเรียนกินนอน ของตน

ในขณะที่นักศึกษาลาวจำนวนมากมายเรียนอยู่ต่างประเทศ ทั้งที่อยู่ในประเทศทุนนิยม และ ประเทศสังคมนิยม อยู่นี้ รัฐบาลลาวก็ได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองเพื่อให้นักศึกษาลาวที่เรียนอยู่ต่างประเทศ เป็นต้น อยู่ที่ เวียดนาม จีน ไทย และกัมพูชา นับถือกฎหมายบ้านเมืองและระเบียบวินัยของโรงเรียนที่ตนเรียนอยู่และพยายามให้พวกเขาตั้งใจศึกษารํ่าเรียนให้สำเร็จไปด้วยดี

 

พูดเฉพาะ อยู่ที่เวียดนาม กรม รับผิดชอบนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาว จะทำให้นักศึกษาลาวทั้งหมด ที่อาศัยและกำลังศึกษาอยู่นั้นเข้าใจถึงสิทธิพิเศษที่พวกเขาได้รับและการตอบสนองอย่างถูกต้องด้วยการหมั่นศึกษา รํ่าเรียนและปฎบัติตามกฏระเบียบกฏหมายของประเทศที่รับเอาพวกเขาไปรํ่าเรียน โดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาลาวเรียนหนักและนำเอาความรู้ที่พวกเขาได้เรียนมานั้นไปใช้ในประเทศของตน  ทั้งนี้ก็ยอมรับว่า ทางกรม ได้รับคำทักท้วงมากเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักศึกษาลาว รวมทั้งไม่เอาใจใส่ในการเรียนและไปเสียเวลาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ว่านี้ชาวนครหลวงเวียงจันทน์ ท่านหนึ่ง พูดถึงมาตรการที่มีต่อนักศึกษานั้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2014 ว่า

 

อย่างใดก็ตาม ขณะนี้รัฐบาล สปป.ลาว กำลังพยายามทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ การเรียกร้องต้องการของการเชื่อมโยงในกลุ่มอาเซียนและเชื่อมโยงกับสากล พร้อมกันนั้นก็เพื่อทำให้บรรลุแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาลาวระยะ 2 ก็คือ  จุดมุ่งหมายการจัดตั้งปฎิบัติบรรดากิจกรรมใน 3 แผนงานการศึกษา เช่น การขยายการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ด้วยรูปแบบการเรียนในโรงเรียนอนุบาล ห้องกรมประถม และการจัดกลุ่มการเล่นเพื่อเรียนของชุมชน ปรับปรุงการเลื่อนชั้นของชั้นประถมและมัธยมตอนต้น เอาใจใส่เพิ่มการเข้าเรียนในชั้น ม.5 ถึง ม.7 สร้างมาตรการใหม่สำหรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา วิชาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพ และอื่นๆ ดังที่ทางการการลาวกำหนดเอาไว้อยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ในปี 2013-2014

 

เพื่อทำให้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิรูปการศึกษาระยะ 2 ที่ว่านั้นบรรลุผลสำเร็จได้นั้น แน่นอน จะอาศัยแต่เพียงงบประมาณของทางการลาวที่มีน้อยและทั้งขาดดุล มาโดยตลอด ซึ่งในการคาดหมายสำคัญของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ปี 2012-2013 ที่ว่าจะทำให้การขาดดุลงบประมาณ 4037 ตื้อกีบนั้น มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ายากที่สุด หรืออาจเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้แผนการนั้นประสบผลสำเร็จ ถ้าต่างประเทศไม่ให้การช่วยเหลือ

ในจำนวน 26 ประเทศที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา คือที่พูดมานั้นในวันที่ 4 มีนาคม 2014  ก็มีข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติทุนช่วยเหลือลาว 3 โครงการ เป็นมูลค่า 240 ตื้อกีบ ประมาณ 30 ล้านดอลล่าสหรัฐ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการศึกษาชั้นมัธยม การบริหารจัดการขยะ และยกระดับการพยากรณ์อากาศรวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องภัยนํ้าท่วม นํ้าน้อย  ในนั้นเงินจำนวน 10 ล้านดอลล่าสหรัฐ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการศึกษาชั้นมัธยม 45 แห่ง โรงเรียน 235 ห้อง จะมีโต๊ะ ห้องสมุด ห้องวิจัย และจะสร้างหอพักมัธยม 3 หลัง ให้ด้วย

โฆษณา