การศึกษาลาว – นโยบายให้คนลาวทุกคนเข้าถึงการศึกษา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 8 ( 2016-2020 ) ได้ชี้ให้เห็นว่า สปป.ลาว จะมีการปรับปรุงหลายนโยบาย และนิติกรรมต่างๆ เพื่อรับประกันให้ทุกคน เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งให้บรรลุคาดหมายวางไว้ คือ ให้เด็กในเกณฑ์อายุ 3-5 ปี ได้เข้าเรียนมากกว่า 55 %  อัตราเข้าเรียนรวมของเด็กอายุ 5 ปี ให้ได้ 70 % อัตราเข้าเรียนมากสุดที่ชั้นประถมให้ได้ 99 % อัตราคงเหลือของนักเรียนชั้นประถมให้ได้ 90 %  อัตราเข้าเรียนชั้นมัธยมตอนต้น ให้ได้ 85 % และมัะยมตอนปลายให้ได้ 75 %  ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบ ม.ต้น เข้าเรียนในสายวิชาชีพ ให้ครอบคลุมประมาณ 30 % ของนักเรียนที่จบทั้งหมด และได้เรียนต่อมัธยมปลาย 60 %  มุ่งมั่นทำให้อัตราการรู้หนังสือของประชาชนในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ให้ได้ 99 %  และในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้ได้ 95 % พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมได้ออกกำลังกาย-เล่นกีฬากายกรรม ให้ได้ 30 % ของประชากรทั้งหมด

ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม พูดเฉพาะการวางพื้นฐานในการสร้างกำลังแรงงาน ให้มีทักษะ มีคุณภาพสูง สามารถแข่งขัน และเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากล แต่เพื่อรับประกันให้บรรลุความคาดหมายดังกล่าว รัฐบาลจะสานต่อจัดตั้งขยายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาลาวให้ปรากฏเป็นผลเป็นจริง ปฏิบัตินโยบายในการยกระดับครูผู้สอน พร้อมทั้งสนองพนักงานครูให้เพียงพอ สร้างโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมการอ่าน และสนองอุปกรณ์การเรียน-การสอน ให้เพียงพอ ปรับปรุงนโยบายการเลื่อนชั้นเรียน และนโยบายอื่นๆ ต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่เขตห่างไกล ให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและกีฬาให้มากขึ้น โดยเฉพาะขยายโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม วิทยาลัย โรงเรียนวิชาขีพ  อยู่ที่ท้องถิ่นต่างๆให้มากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน เอาใจใส่คุณภาพของคร๔ อุปกรณ์ หลักศูตร ห้องทดลองต่างๆ เพื่อผ่านการสอบทฤษฏี แล้วหันมาทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เข้าสู่การปฏิบัติจริงมากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการพํฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ของชาติ ในอนาคต

 

โฆษณา