ทิศทางและการปฎิรูปการศึกษาของลาว

วันนี้เรามาศึกษาระบบการศึกษาของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยที่ผ่านมาประเทศลาวได้มีการปฎิรูปการศึกษาทั้งหมด 4 ครั้ง

ครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1975

รัฐบาลลาวได้ประกาศใช้หลักสูตรเดียวทั่วประเทศ สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาลาวทั้งหมด ระบบการศึกษาประกอบด้วย ชั้นประถม 5 ปี ชั้นมัธยมต้น 3 ปี ชั้นมัธยมปลาย 3 ปี

ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1980 – 1990

ซึ่งในปี ค.ศ. 1980 ได้ประกาศลบล้างการไม่รู้หนังสือ ได้มีการปรับปรุงคู่มือครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนโยบายใหม่ของรัฐบาล สปป.ลาว ถึงแม้ว่าจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่าอย่างมาก แต่รัฐบาลก็พยายามพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มที่

ครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ 1997

ได้มีการปฎิรูปหนังสือเรียน คู่มือครู และอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับนโยบายใหม่ของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการได้สร้างระบบครูนิเทศในชั้นมัธยมในระดับจังหวัด และระบบครูนิเทศในระดับชั้นประถมในอำเภอ เพื่อติดตามช่วยเหลือครูและให้คำแนะนำในการใช้หลักสูตรใหม่

ครั้งที่ 4 ในปี ค.ศ. 2006 – 2015

การปฎิรูปการศึกษาใน สปป.ลาว ครั้งสุดท้าย ได้มีการออกกฎหมายฉบับใหม่ เช่น มาตราที่ 13 ได้กล่าวไว้ว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทำหน้าที่ให้ความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อเรียนต่อหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ชั้นมัธยมต้น จากแบบเดิม 3 ปี ได้เปลี่ยนมาเป็น 4 ปี และชั้นมัธยมปลาย 3 ปี ระบบใหม่นี้ได้จัดตั้ง ปฏิบัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2009 สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับการศึกษาชั้นสูง ร่วมทั้งการศึกษาด้านเทคนิคสถาบันศึกษาชั้นสูงหรือมหาลัย อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอาชีวะศึกษาและมหาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงอื่น โดยเมื่อเด็กจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมแล้ว จะมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ สายอาชีพ ใช้เวลาศึกษา 3 ปี ในวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ซึ่ง สปป.ลาว ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาในระดับนี้ เนื่องจากเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศแห่งอนาคต สำหรับผู้ที่จบมัธยมต้น รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมด ให้แก่นักเรียนในสาขาที่รัฐมีความต้องการสูง เพื่อจูงใจให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาอาชีวะเพิ่มมากขึ้น และเพื่อตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

การศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาของ สปป.ลาว จึงมุ่งเน้นเพื่อการผลิตและพัฒนาคนให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดให้มีการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างมาตรฐานแรงงาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

นอกจากสายอาชีวะแล้ว การศึกษาต่อจากขั้นพื้นฐานยังมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว มีมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่จำนวน 5แห่ง คือ

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์

2. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งจากการแยกคณะด้านการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

3. มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สำหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางภาคเหนือ

4. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ทางตอนกลางของประเทศ

5. มหาวิทยาลัยจำปาสัก สำหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางภาคใต้

มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 5 แห่งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลประมาณ 3หมื่นคน ไม่นับรวมวิทยาลัยเอกชนที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ในจำนวนใกล้เคียงกัน

รัฐบาลของ สปป.ลาว กำลังเร่งปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยู่ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาคและมีความเป็นสากลมากขึ้น อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหรือในสายอุดมศึกษา ใน 100 คน จะต้องมีผู้จบระดับปริญญาเอก 10คน ปริญญาโท 60คน และปริญญาตรี 30คน เรียกว่าสูตร 1:6:3ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายในปี 2015 สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่ท้าทายสำหรับอุดมศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาของ สปป.ลาว ครั้งนี้” นายคำเพา จันเพ็งใส อธิบดีกรมการศึกษาชั้นสูงกล่าว

นอกจากด้านบุคลากรแล้ว สปป.ลาว ยังวางตำแหน่งของมหาวิทยาลัยของรัฐให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านเป็นไปตามบริบทแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งอยู่และต้องสอดคล้องไปกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต

กระทรวงศึกษาธิการลาว วางเป้าหมายส่งเสริมให้

  1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยจำปาสัก มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านการเกษตรกรรม
  3. มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ส่งเสริมในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวิศวกรรมเพื่อไปสู่ความเป็น Excellence Center
  4. มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East–West Economic Corridor จะส่งเสริมให้มีการศึกษาทางด้านการค้าและ Logistic เป็นต้น

ปัจจุบันลาวไม่อนุญาตให้มีการขยายวิทยาลัยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึงตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจะต้องเร่งวางแผนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้วยการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านต่อไป

 

โฆษณา